دکمه کلاسیک

دکمه فلت

دکمه حاشیه دار

دکمه 3 بعدی

دکمه گرادیانت دار